Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o. (dále jen „ambulantní zařízení“ nebo „my“) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavazuje se tyto osobní údaje chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.
Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů v rámci našeho ambulantního zařízení a informuje Vás o Vašich právech v této oblasti.
Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať už jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy či souhlasu, anebo jsme je získali jiným způsobem v souladu s právními předpisy, náš postup při jejich ochraně ctí vždy ta samá pravidla:
1. Minimalizace rozsahu údajů – Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, v jakém to je nezbytné.
2. Ochrana údajů – Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem a zneužitím.
3. Výmaz nepotřebných údajů – Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod k jejich dalšímu zpracování.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

1. Co jsou osobní údaje
Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (člověku). Osobním údajem tak podle okolností může být např. jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaj o majetkových poměrech, fyzické či fyziologické údaje, údaje o zdravotním stavu atd.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je ten, kdo sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Správcem osobních údajů je:
Název: Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o.
Sídlo: Šrobárova 2112/73, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČ: 48591459
DIČ: CZ48591459
Statutární zástupce: Bc. KAROLÍNA ZEMANOVÁ – jednatel
Praha – Žižkov, Zelenky-Hajského, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 21. 8. 2014
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
ID datové schránky: kuts8xy

V otázkách ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte primárně prostřednictvím pověřené osoby, jednatele nebo vedoucího lékaře.
Osoba pověřená problematikou ochrany osobních údajů – Nataša Kovaříková, email internaviaz@email.cz

3. Jaké osobní údaje zpracováváme
V závislosti na Vašem vztahu k našemu ambulantnímu zařízení (např. pacient, příbuzný pacienta, zaměstnanec, dodavatel) můžeme shromažďovat a zpracovávat především tyto osobní údaje (některé z nich se u některých skupin subjektů osobních údajů neuplatní):
jméno, pohlaví, akademický titul, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, číslo průkazu totožnosti, kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky), bankovní spojení, údaje o zdravotním stavu a poskytované zdravotní péči, údaje z anamnézy (rodinné, osobní, pracovní, sociální), údaje o zaměstnavateli a pracovním zařazení, kontaktní údaje příbuzných/dalších osob sdělených pacientem
Osobní údaje získáváme jak od subjektů (nositelů) těchto osobních údajů, tak i od dalších osob v souladu s právními předpisy (např. kontaktní údaje příbuzných pacienta sdělené přímo pacientem nebo údaje o zdravotním stavu sdělené jiným poskytovatelem zdravotních služeb).

4. Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme za účelem
– poskytování zdravotních služeb a nezbytně souvisejících podpůrných činností včetně výkaznictví;
– vedení předepsané dokumentace a výkaznictví;
– správy našich závazků a probíhajícího vztahu s Vámi;
– vedení účetnictví a dalších povinných agend.

5. Oprávnění ke zpracování osobních údajů
K převážné části zpracování osobních údajů nepotřebujeme podle příslušných právních předpisů Váš souhlas. Jedná se o zpracování osobních údajů v těchto případech:
– zpracování osobních údajů ke splnění našich povinností stanovených příslušnými právními předpisy, především:
– zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
– zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
– právními předpisy vydanými k jejich provedení (nařízení vlády, vyhlášky);
– zpracování osobních údajů ke splnění uzavřené smlouvy nebo pro provedení potřebných opatření před uzavřením smlouvy;
– zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našeho ambulantního zařízení nebo třetích osob, a to zejména pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (správní a soudní řízení);
– zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiného člověka (ochrana života a zdraví).

6. Příjemci osobních údajů
Přístup k osobním údajům pacientů mají v mezích své pracovní náplně příslušní lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci (např. zdravotní sestry) a v nezbytném rozsahu další zaměstnanci, kteří mají dle své pracovní náplně a vnitřních předpisů našeho ambulantního zařízení oprávnění k manipulaci s těmito záznamy.
Údaje ze zdravotnické dokumentace mohou být v mezích příslušných právních předpisů předávány dalším poskytovatelům zdravotních služeb (zejména v souvislosti se změnou poskytovatele zdravotních služeb – např. při převozu pacienta do jiného zdravotnického zařízení) v tuzemsku i v zahraničí za účelem zajištění návaznosti poskytované zdravotní péče a ochrany života a zdraví příslušného pacienta.
Pokud k zajištění naší činnosti využíváme třetí strany (např. dodavatelé zboží a služeb, nebo právní, ekonomičtí a jiní poradci), veškeré zpracování osobních údajů takovýmito osobami probíhá pouze v nezbytném rozsahu, podle našich pokynů, v souladu s původním účelem dotčených osobních údajů a v souladu s příslušnými právními předpisy.
V některých případech můžeme být v mezích příslušných právních předpisů povinni zpřístupňovat osobní údaje též orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, úřady).

7. Předávání osobních údajů do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci
Vaše osobní údaje nejsou naším ambulantním zařízením předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. V případě, že by k předání došlo, jsou osobní informace v plném rozsahu anonymizovány.

8. Doba uložení osobních údajů
Doba uložení osobních údajů je řízena příslušnými právními předpisy a to zejména Vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo pseudonymizovány.

9. Práva subjektů údajů vůči správci a jejich uplatnění
Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
– přístup k osobním údajům: Jedná se o právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte zejména právo po nás požadovat sdělení, o jaké kategorie osobních údajů se jedná, za jakým účelem jsou zpracovávány, jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců byly nebo budou zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje u nás uloženy (případně kritéria, podle nichž se tato doba určí) a z jakých zdrojů jsme tyto osobní údaje získali.
– oprava osobních údajů: Jedná se o právo požadovat od nás opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že evidované údaje jsou nesprávné.
– výmaz osobních údajů: Za podmínek příslušných právních předpisů máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali (např. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly zpracovány apod.). Toto Vaše právo ale bude v podmínkách našeho ambulantního zařízení zpravidla limitováno zákonnými požadavky, kterými jsme vázáni (např. požadavky na délku archivace zdravotnické dokumentace apod.).
– omezení zpracování osobních údajů: Máte právo požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud
– popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost mohli ověřit, nebo
– pro zpracování osobních údajů není dán právní důvod a Vy na místo jejich výmazu požadujete omezení jejich použití, nebo
– my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo
– vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažuji nad Vašimi oprávněnými důvody proti zpracování.
– vznesení námitky: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných bez Vašeho souhlasu, pokud se jedná o zpracování
– nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu stanoveném právním předpisem Evropské unie nebo České republiky, nebo
– nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho ambulantního zařízení nebo třetí osoby.
V takovém případě můžeme ve zpracování dotčených osobních údajů pokračovat, prokážeme-li závažné oprávněné důvody pro další zpracování.
– přenositelnost osobních údajů: V případě automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na Vámi uzavřené smlouvě, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, abyste je mohl(a) předat jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete po nás požadovat, abychom takové údaje předali Vámi uvedenému jinému správci přímo. Upozorňujeme však, že uvedené podmínky pro využití práva na přenositelnost osobních údajů budou v podmínkách našeho ambulantního zařízení (vzhledem k převažujícím důvodům zpracování osobních údajů a ke způsobu jejich zpracování) splněny jen ojediněle.
– odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování dotčených osobních údajů, ke kterému došlo do odvolání Vašeho souhlasu, však zůstává zákonným zpracováním.
Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v bodu č. 2.
Při uplatnění těchto práv uveďte prosím vždy jednu z níže uvedených rolí, v jejímž rámci dané právo uplatňujete:
– pacient;
– pacient v péči mimo rozsah hrazený pojišťovnou;
– smluvní strana;
– zaměstnanec;
– zdravotnický pracovník;
Tyto role jsou nezbytně nutné pro zpracování Vaší žádosti na straně našeho ambulantního zařízení, a to s ohledem na rozsáhlost námi prováděného zpracování osobních údajů. Při uplatnění práv subjektu údajů bude po prvotním posouzení žádosti provedeno ztotožnění žadatele, a to z důvodu posouzení oprávněnosti žádosti. Žádosti mohou být podávány v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky.

10. Stížnost k dozorovému úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.
V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; ID datové schránky: qkbaa2n; tel.: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz).

11. Důležitost poskytnutí Vašich osobních údajů a důsledky jejich případného neposkytnutí
Některé osobní údaje, které smíme podle právních předpisů zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, dokážeme zákonnou cestou získat z jiných zdrojů, avšak u převážné části těchto osobních údajů potřebujeme při jejich získávání Vaši spolupráci.
V případě osobních údajů důležitých pro poskytování zdravotních služeb je poskytování těchto Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem – Vy jako pacient máte povinnost je poskytnout a příslušný zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout potřebné zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení Vašeho života.

12. Úpravy tohoto dokumentu
Vyhrazujeme si právo provádět změny a aktualizace tohoto dokumentu. Prosíme, vždy si ověřte, že pracujete s jeho aktuální verzí.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25. května 2018